طراحی کابینت آشپزخانه مدرن سفید و خاکستری رنگ با چیدمان یو شکل - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن سفید و خاکستری رنگ با چیدمان یو شکل - ربوطرح

در این آشپزخانه با چیدمان یو شکل، به دلیل مناسب بودن طول و عرض فضا، جزیره تعبیه شده است. از جزیره آشپزخانه هم به عنوان کابینت و هم به عنوان میز صبحانه خوری بهره برده شده است. استفاده از رنگ خاکستری سبب شده تا سبک بودن رنگ سفید تا حدودی جبران شود اما در کل ترکیب این دو رنگ فضایی نسبتا سرد را ایجاد خواهد کرد. برای جبران این سردی از صندلی های به رنگ زرد در آشپزخانه استفاده شده که هم سرد بودن آشپزخانه را تا حدودی برطرف کند و هم نقطه تاکیدی در آشپزخانه باشد