طراحی کابینت آشپزخانه ای کوچک با رنگ های روشن - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه ای کوچک با رنگ های روشن - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه ای کوچک با رنگ های روشن یکی از خدمات وب سایت ربو طرح است. در این آشپزخانه به دلیل فضای کمی که وجود دارد از رنگ های روشن استفاده شده است تا با انعکاس هر چه بیشتر نور باعث شود فضا بزرگ تر به نظر برسد. این آشپزخانه به گونه ای طراحی شده است که کاملا باز است و با طراحی یک جزیره در این آشپزخانه به نحوی باعث جداشدن این قسمت از سایر قسمت های دیگر خانه شده است و با طراحی قسمت ورودی کابینت آشپزخانه به صورت باز باعث می شود فضا جا دار تر و بزرگ تر نمایش داده شود.