طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با چیدمان ال شکل - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با چیدمان ال شکل - ربوطرح

آشپزخانه ای به سبک مدرن و به رنگ خاکستری مات که سعی شده به دلیل ماهیت مدرن بودن آن از دستگیره های مگنتی (فشاری) استفاده کنیم. به دلیل وجود پنجره با دست انداز کم در سمت راست آشپزخانه امکان اضافه کردن کابینت به این قسمت فراهم نشد و به ناچار چیدمان آشپزخانه به صورت ال شکل طراحی و پیاده سازی شد